Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  ``ã ߥ?''

gdPĪig Cg v zsjĪz Ai mU. Cg eç MAz Pas lg Eã Egz. tAv vgA E֫. eç EgĪ D l Pas CjU DUU vAzAi ɣ vgwv. Cg ýz iv wzs餸wv.

vvAz AiĪ ģߢ CU Prz, ig Cg tV Ezzݣ rz Nj. Cg AiĪ Jgq U A F Wl Cg U õz. Cz Cg ýz U...

`Cf AiĪ Jgq z lP V DvU Az. Cg PP̸ iqP JAzg. irz. eçz PaAz Avg Qã irz. J Dz ï Cf Pýzg - `U K C? g PAz?' `E' CAz.

Ai Pz Pýzg-` Uzg ã ߥ'? vAzAi U K v Gvjvg! `Cg CzP U Pýzg Jߪz U FU AiP. Czg Gvg V Q̮. D Avg Cgrz ivUAv gAiĪAw.' Jߪ gdPĪig CjU Avgz ivUAv z QAiİ UAAiiUlwgĪ s.

`Cv C CAz. ã ï w. Cz q gg. Evg. F iv ýz Jgq Cg EPz g Vzg' JAz v vAzAi ivU ĮPĺQz . CjU eé Pas PAqUɯ Cf DêzzAv CgAz iv ɣUwvAv... CU Cz ýzg. CU gdPĪig JAzg gdPĪig...
 
       
 
1 2 3 4 << A AaPU
AzĪjAiĪz >>
 
     
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer