Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  `j' Cz Įs.. Dzg..

gdPĪig Cg M `j' ýz AU Ez. gePĪig CAiz avAzg PxAi ZZAi Azs. zPg Usgt. UɼAi gPf g PxAi ZZAiİ μŢv. evU Ez. Cv z . gePĪig ģAiİ ZZ. ɽU v UAmU gĪŢv. ɯ Lz ĵ z jzɪ. gzt( ge zg gzge Cg Jg PUĪz U. ge vjU Cg Ct) Cg Azg.

Dr. Rajkumarv UAm... ge g. iV Aiig g q AiP jAiiV ܼz ge Egvg. Jgq ĵ C.. ge Azg. Azg ƹ zlĪ z `j, PĹm' JAz ý MAzg. Pê Jgq ĵ vq. Dzg Czã virzgAv `j' CAzg.

CjU izszAwg. Avg ivqv `r, F ng sgv l UĪU EzAz z l Vnzg. v ir `j' CAzĩlg Vv, C JAz ýzg. Cg ģAiİ PĽv ivqĪU Jgq ĵ vqzzP Cg ZrPAqzݣ FV Pzg, GzU qPVv. FVg PĸĪz zs, PAiĪz Cg P Jߪ ģès grPArzg.

Cv MAz ge Jgq ĵ vqV Azz. Gz U Cg VAv z Cgwzg...
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer