Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  vAzAi zAi...

q. gdPĪig CjU v N, v P̼ ZɣV NzP Jߪ D. Aii vAzUzg EgĪ d DAiz. F qĪ Ťv (DU Dv ûv) CAiz DQ zݵ Cz RvU Pt¹PAqg. `Jgq PvU' avz Cgz v. `lz ' av CjU ggg vAzPnv. zV Dv Pt¹PAqU ge gtPŪV vgAi ï gzg.

v QjAiĪU Gv v PwAiģ, dz CAiĪ PAq gdPĪig Cg Dvz wsAiģ PAqqwzg.

`Fv Az MAi lUvۣ. z v itPv GPAqg zq ɸg iqz'- CAv Cg MAzgq j ýzg. v U v Cf El APAiAv vU Dv PwsAi PjvAv Cg JAz Cg ýzg.

ûv ɸg Ťv JAz zĸv. Ťv v CĹ ɸg irz Cg jAi zgjU F gAUz DQ nֹv.

jAit lָ vU CĸPA A v ýzg. Cg Aiiv vAzAi Jzg Av vU Pzݣ Pýz Gzgu E.

Ai wz gdPĪig U Pgzg. UU vz Pvz U D ngĪz RĶ vAv. Czg v Alg.

` z Nz VAiİ. Uzg gAUsƫAi ߯ Ev. C vgw Ev. FU iP vgwUAz U. CAv Aiizzg Aiİ vgw qz Avg CAiP Azgv.' - JAzgAv. vAzAi iv JAzg zP UU. lָ Nz V, vgw V zgVAi lg...
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer