Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  Pãg...

gdPĪig ggdU v Pãg UU üĪU Cg U Cg Ug Pۥrwzg. Pzg CAv. aP̪P̽Az zAq Aiig DU Cg qĪ Ug rAi wAiĨP.

`A g VAv z Azg. JA.f.Dg. DgVzg. fUuñ U MAi UɼAig. J.n.Dg. Cg C. Uñg g Cg vg.'

JAz J.n. gg CgAV MAz ɣ ýzg.

`zgU M Vz. DU Cg C RAwU. gw HlP D餹zg. U gPjU. Dzg z Mz PɮUzݪ. vqUz JAzPAq U Dv. C zU gw Az DVv. J.n.Dg. Cgz Pl֤n֣ Zj. gw JAl UAmU Hl. vqUĪAw. Dzg D UV Pzg. zq ģĵ. Hliqv gnzɪ. Cg ivU PzgVgĪ U Pjv As Ev. PzV EgĪ vȦ gdPgtAiiV E JAzg. zQ izs P UUUAzg EAv ....' JAzg. EAz Aiiz igAs. avgAUz PAiP Cz. zgz i EzU Cg Uw RAwUVz J.n.Dg. vB PzgAv.

Dr. Rajkumar with actor Shivaji Ganesanv Pãg wsAi UU C. Cg Ug. Uñg g Cg zêz av rz gdPĪig vU C ZɣV Cĸ zsUgz JAzPAq D v iqĪ v A zglgAv. ĺ Pz Dv Jwzg.

fUuñ CgAv gdPĪig jgz Mgã CߪAwzg. ge PlAz ĨsigAsUU f Cg Er PlA μwv.

avgAUzP gĪ Ƹg UU CjU Cg AP. `Ƹ qUjU FU P CPƮvU. Cg VAv ZɣV ɼAiħz. üĪz E - Cg r PAiĪAv Cg F gAUz ɼAiĨP. CzP Pɮz z, KPUv UrPƼP...'

Cl PzƧ dӤP Ez.
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer