Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  Aidi v ge

gdPĪig Cg iPjU qĪ Ug rAi wAiĨP. CjU iPg AiiU Aidig. Czvg CAv PgAiwzz Ez. av椪itP Aiiz jwAiĮ vAzgAiiUzAv Cg UĤwzg. ` Cg avU Ai E. Dzg Cg CAiz av zgɣߪ PgtAz ߣ Aidi CAv PgAivg' JAz J..JA.gt üvg.

`g Cg ߣ Pg CAv PgAiwzg' CAv ɣPƼwzg ge. iPg Gzg GAivê JߪzVv Cg CAi.

MAz jAi iPgƧg av gnzg. ge Pm Pýzg. Cg Mzg. AsAi Ai AzU ` F vP g vUzPƼwz. FU 12-15 g' CAzgAv. Cg `U U iv iqq, 50 gQAv Pr vUzPƼq' JAz rzgAv. Dzg ge Cg Cz U滸Ī AiZ iq.

`V Pü, CgV Pl..' JAz gePĪig Avg AiagAzgAv. `Z Z As vUzPƼz zq AiĪ, Dzg CzP wAiiV ã Pq?' Jߪ Cg PqvqVvAv.

`Cg FU MAz Pn Pqvg. CzP wAiiV q? EzjAz EAz jwAi vAzgAi Ez. D M DgAszg CzP Pƣɪz. MAzg Avg MAzƪg, Avg Jgq Püvê. Ez PƣɬĮz D. ' JAz MAz v AsAi U üĪU ýzg ge.

FV PzjU DV ýUU EgĪ CAvg Ez. v As Pqz Ezg iPg evP eqĪ FV Pzgɰ? Cg Czvgɣߪ D ýU J?
 
       
 
1 2 3 4 5 6 7 8<< A AaPU
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer