Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  Uz P..

Pq Zav Pzg AWP AUj ñAz zgQv. dAiģUgz Lz Q. AWz CzsPg DVz gdPĪig C v P iqĪ A Azg. AUj ĸfv gAUAgAzg it, C A wgAUsƫAi AiUU v iqĪ CP, gAUsƫAi v zAi vgw... U J CgP. CzPV P ǪzvAiĮ vqVzg ge.

Dr. Rajkumar in Ramakanth's rolePzg AW gev DZjĪ AzsU, Evg SV ivPvAi ü Ez Cg ýz. AWP Qz eUz Cg P PzUĮ itz Pɮ DgAsUwzAvAi CzP vAzg Dv. ܽAig D eU Pzg AWP rzݣ ߹ AiiAiz gɺzg. Cg Uzg Pq. F Avz Aixw PAiĮ AiiAi ýv. Dzg CPjU Pnz UqAiģ PqAi lg. Ez ge CjU êAlĪirz Wl.

ܽAig gzs AiiP Jߪz CjU wAiİ. `C MAz PzUĮz it GzñVv. C P iqĪ Gzñg. Pê, PzjU CPƮ MzVĪ, v lPzP CPUĪ eU CzUP Jߪ D Ev. AiiU D eUz P sUߪv êv' JAz Cg v MU ýzg.

D WlAi Avg Cg AWz ZlĪnPU PjvAv A DQ Ag JAz PAizAiiVz gA üvg. dAiģUgz ñz Dz øg CzP PgtAv.

Czz Avg AWP ZgdmAiİ P̼Plz Az ñ qVz. D eUz gAUAg Pl֪ n֣ Cg ýzg Ml zsUw Cg P sUߪirv.

Dr. Raj in greenroomgAUsƫĬAz avgAUP Az gl q. gdPĪig Cg ħAiAi dviv Azsz tںa gAUzï Azg. ħAiAi Cg v Pñ, vAz Cĸwz CAjñ v irzg, ge v Cĸwz giPAv v zg. MAzgq zȱU CAi. DU qPVv ge As. v RP tںaPAqg. gAUsƫAi U ĮP Qzg.. Cg tںa gAUP Az D PtUU QAiiUĪ zP U Qv...

gAUsƫAiİ v ê CP, D ƮP A ýUU PdUwۣ ģAiģ ýPqP Jߪ Cg D Fqg E....
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer