Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  Eߧg t z JAzg...

gdPĪig CjU v vAzAi U Cg w, Ug, sQ. v KUAi Cg JAz üwzg. igAsU Cz v۪v üwzg. Cg DUU üwz ivU üwzg. qzUɮ `rتU, U z PqP DU. Dzg AiivPøg E Mݢä CAv Evۮ U UvUv' JwzgAv. Cg ýz MAzAz iv gdPĪig CjU zP.

`Jzg ĵgVgP, ļ ügz, ø iqgz, Eߧg P PP̸ CAv wèP..,' CAv üwz iv EwZU v ɣPAqg.

CzP Pgt Ev. Pw PåUzU, Evg AzsU AzjU gU zsĪg ge. Cgvg zPz et U Avg gUV gezAv Pzg ex ge vvz PArv. D Avg CAv PAiPU qɢzݪ. gAdj PAiPU, âVz zsAU U vz Dz jwAiİ ge gUwzg.

PV Aizz rz Aizsg PlAU gUV PAiPĪAz avz ge vvz PArv. CAz AUz t v Pzg Pqvê JAz D rz v jzg Cz Ev Lz PU jv. Cz AAzsl֪jU vj Gz zsUw Cĸjz, D tz PjvAv PýAz ivU ge Cg ìĹv. Cg gAUV J Cz Pn. Dzg PwAiİ vjzg.

Udgw qz Pg sPAz J PzPAq Avg gU Cg tAU滸 Cg Mg zAiiv glg. evU v, Zɣ Avzg... Gzzg F j evU jPƼ. AiiP JAz PýzU Cg PV Avg Aiix AU滹z tz êj DUz EgĪz, Czg zħP Pjv ivU ý, vU Cf ýz iv ĮPĺQzg.

PV AvjUV AU滹z t Avg êj Dv, Jߪz g iv.

JAz tz Az Uz ge, v AsAiģ EwwAiİ Urzg. Cz q DUz zU Cz l GzguU. tz PjvAv v vAz ýz EAz iv Cg ɣPƼwzg. `` Pï ã AvPèP. ã zrèP. ģĵV P. zq ߣ qQPAq gP gv ã Cz qQPAq Ugz...'' Cg CfAi J ivU gʹzg ge...
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer