Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  D z ɣ...

CzAz gAiįgz Wl. PrUg U zBz . q. ge zP.

Pq avgAU CAz v z Qv vgPAq Īt ĺv gʹz , iZ 3, 1984. gdPĪig Cg CĸwgĪ `Aiij?' avz awPgt HnAiİ qɢv. zg-sU er zPg.

UPP ZAi P U. HnAiİ awPgt qAiĪ wU Pɮ A QrUrU ge ï Ai Aiv qɹzg. Vzg ge. Cg ï qAizAv l֪V Jzg Avg avz AiQAiiVz gƥzë. zP sU Cg Pg JwPAq Nrzg...

Eɮ Puzsz qz ìv.

Pgg Gzñ Kv, Cg Zâzg Aiig Jߪ ZZ E Cv. Mn֣ ge Cg F Wl dghjvgV irv. gl ïz PrUg iP KlPnv. ge CjU ê Pl Wlɬz. DU PlPz GzUP Ezg gz wsl qɬv.

D WlAi Avg Cg AUjU Azg vlz ģAiİzg. DV Cz ûv si. Ťv si Dzz Avg. Cg q jAi vPv JA. gģ CgAU Vz.

gģ vPvgzz MAz õ Azsz. Pqz ã JAz ɸgVz C..P. Cg evUggVz gģ, Pm Pq CiAiiVzݪg. Pqz KUUV C..P. Cg zs PAiPU Pjv Zawz U, Pq avUUV øl wPAiAz CUv JAzg. Pq gģ Cz v PAq `gƥS' DgAzg. Czg PƣAi gU gsAi avU Ģ PlU! Pqz -PA tz zsdz Ai CgzVv Jߪz AU wggz.

gdPĪig Cg vlz ģU zU C E Pɮg Cõg Ezg. girPAq ge Cg iwVAv iˣz Z ýzg. HnAiİ QrUrU ` z' vjzg. Jgq PU rzPAqg. Pq PttAi PuڰU D Pt vAv.. ...

JAvjUzg gõ GP̪ D Wl qz U ge v Ai ƮP J AiAwzg Jߪz E UĤPz CA.

`Aiiz Pl UU, qzĺìv... gvĩqt' JAz v۵ zqتgzg...
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer