Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  gAi vgUw Nz `qd'

gdPĪig CjU ʸg zAi Ug qPgm rv, Pq zAi `qd'Az Ugv. DU Cg gV ýz iv v v ýz. `qd'- z Ez. CiUz. qPgm PU Cz iv ýz. AzsPg, zAvg qĪ U Ug Qv. ã irzã? vȦ, zã JߪŢ. z CvȦ Pqwgvz. E Kzg zsvã C߸ĪŢz.. JAz CP PUɯ üĪ ge Cg MAz - F wU , F CiP K Pq ?

Cg Nz Pr. Dzg fê zAiz CĨs oAiİ Pvz Cg.

ge Cg Pg ` wĪPã eߣ. j Nz. gAUsƫAi o. UAv Uĩ gug MAz zAi. J jwAi Nz, GZgu, PP C. Pqz , lz GZguAi Cs C Ev. v GZgu Pýzg `Czã Ql wAz? mUã wAz?' JAz Püwzg JAz v ɣU ĮP Pwzg.

U ĸg ý gAUsƫ jz U Pq oýPq l Pȵ UvVzg. DU qz MAz AU ge DUU üwzg.

CAz o. ŸPzz `gAi, F Ai vl q' o Cs irzVv. n Cz gAiĮ ýz t g Aiiz ŸP Nz PĽvg. wۣ Avg vge n gz P `gAi F Ai vl q' zU `gAi EAi vl q' JAv.

Cz rz tڤU K iqP wAiİ. MvPgz z g P Aiw߹zg. `UjAiiUz' gAiĮ ýzg CzsUAm wtQ gzz `UjAi Uz'. JAl z vge Pq tڣ jQv. ngAz MAzl qzg. qUU dg Azĩnv.

MAz ݪ jAiiV gAiįUz vge Avg v zsAi ƮP `Pq'Azg ge JߪAv ɼzz AzAi qz qzȱ ɼtU.. Pq Pzg CgAv Pq GZj Eߧj. Cz Av sƬĵ׫g, Ut Urg ge Cz ïeV `eä ƼAi, ļAi zsAi Pq rAi ' JߪAv iq rUg! D ivU PüwgĪz PüUjU RĶ.
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer