Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
  v DUwz ge

awPgtz ü nU UĪz Az FVAv. rU Uwzݪ. evU bAiiUPg Egwzg. avåz Pɮ iqĪ ü f. J. gAit Cg bAiiUPg. jAig. gdPĪig Cg DwAig Pq.

Pģ, Jgq PvU, ZĪqU ...U JAvg zPz DgAsAz Cg avU awPgtz nU g iq zz. ZAqñj rAiz DV awPgtz CAU Ev. Pģ awPgtz ü C PĮ CAiz `z' avz awPgt qɢv. ge - Pį erAi smU C vUɹzݪ. Eߪ `sUz Q gi' Azsz ge -izs Pȵ -gzsAig õzzg. DU l, vPëz zsg Cg vsAVU CjAz ir sm vUɹzݪ.

n֣ gU Cg DUĪ ge n֣ MU zg v DV qwzg. C Cg vãgUĪ jwAiģ rAi wAiĨP. Cg iv DU Cg ev Cĸwz Cx, Aqsjè CgU C. v v vU Īz Cs iqv vz Pzgwzg.

awPgtP AiP jAiiV gĪ , vz vzv, iPg UV Pf, vAz gAiĪjU vAzgAiiUgz; vU vAzgAiizg gV Jߪ ģès Eɮ awPgt üAiİ PtĢv....
 
       
 
<< A AaPU
1
 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
   
AzĪjAiĪz >>
 
   
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer