Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Dilip and Dattanna in film Joke Falls
  eP JA UAi dv

Neeta and Ramesh in film Joke FallszPz PP ģUzU Dv Aiı zPU zs Jߪz v z av vU Cjv CP nï F j PP rAiĪ GzñAz eP av DAiPArzg. Cg jPAiAv PP vĥ CP nï AiıAiiVzg. ĸP LqAnnAi F eP , eU Av PɮǪ sUgz E PɮǪ ĥ۪U dļUqv dg VĪ AiıAiiV UAi dv Jߪ ɸjU vPzVz.

eP AAi `Zĥ Zĥ' avz ï DzsjvVzg CP nï E P zuU irzg. z s ë zvt U Cz Pɸ DVPAq Cg PqĪ gñ er E v۪ Aiı er. J NP DAU AiiP? Jߪ Aiv Gs CAv nï Pg DAUDilip and Dattanna in film Joke Falls sAiAz CeդP s. AiiPAzg TO l Dzg GO U DUz U U? äAii äAii AiiPUgz. Pf d JAzUgz? U Dv AqĪ ĸUU Gvg qUz MzqĪ zvtڣ gzl qĪAwz. l sɸg CAv nï v AqwAi s, CAzg zvtڤU vã PĮ Jߪz vĪiqøg Cg ģAiİ Pg qʪg DV Aiv Jߪ ɸj jPƼvۣ. CAz gAs Pq ê. zvtڣ gĪ 2002 v (iqɯ) U 2004 v F Jgq U ZP F Aiv! Fv JjU Aiv. zvtڣ AqwAi Dv Aiv JAz PgAiĪU UAqU UUq? DUɯ Pr jås qUU. Cz zvtڤU v U Pg qʪg UAq Aqw Jߪz wAiz. DP U qʪg qī U Pq zvtڤU AUzz vv. PƣU DP qʪg ev Nr zU CAv nï DV JAn. DU vA UAz avz gĪ vUU.

gñ, zvt, v, gu U zs ɼr DAii vUU vP DAi. Jrz å U å DAiAiİ Jߧz. EjU v v vUU Ai q Ramesh and Dattanna in film Joke FallszsV. ģ w Cg AVv zz AVv Gv۪ĪV r Az. Jgq qU ç. avz gĪ R vU evAiį gĪ Eߵ vU gvAi, Uwۮ, P eP, CAv nïU t Pq Dv qPv avzzP CAiĪ ĮAii, ģUɮzP Egɮg AiĪV gAfvg. gñ CjU F v Ƹz. UV ĮsV vz özg. UAi zvt Pq. v Cgz vA Gv۪ CAi. gu Gv۪ õP l Jߪz E v۪ v irzg. CP P Cg bAiiUtz eU U Pg AzgV rAz.

U DgUP MAiz. eP s avz U P CPz.
 
 
z: CP nï
iP: CmAm UAz
AVv: ģêw
bAiiUt: CP P
vU: gñ, zvt, v, , å, gt, zs ɼr, P ZAz, P, URg Avzg
 
     
  This news in English  
     Search for
Quick Links
N UįAi av õu
eP JA UAi dv
`Pg' - PAm sİ Pe
AzAiAiī D۫v...
s˪ - v-vAiiqU qī AW.
`'AiĮz `'
P AiUz rfl `PPAj'
gP Pgz g Pȵ...
vĽ DA; Pqz gi... Pȵ...
EAzfv P ï rz `ƣ'
zV - PrUjUV P Dz DAzs CqU
gAU v۪... zj r
zgzj zsgAiƼ PqĪ vAiir vrv
gZP, úP, izP `Į'
   
  Archives

     
copyright 2004. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer