Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Rakshita in Kaashi from village
  `P' U `dml' F g qUq

Sudeep in Kaashi from villageĢå-gQv erAi `P' EAz vgPtwz. FU g wAU AzAiĵ mjz P FU qUqAiiUwgĪz JjU DAi qwz. Dzg P J. PĪig Cg itz avVgĪzjAz Ez sP Jߪz UAUgzg CĨsz iv. F g vg PArAzg JAzg PƣAiĪgU g vAz zsg Jߪ PĪig ƣAiĪgU awPgt irzg. ɣg DVgĪz AUg. CA êi, , DP, eV F J avU A gAz V avAgP U Eq. avAg ĸ JzgUĪzAv RArv. J. PĪig Cg CgP Pgt Ez.

`P' avz AiP Ģå EzĪgU jwAi vU wzg. D jwAi vAiģ EAi qz. zsA Avg v ɽ vgAi ï gQv U Ģå Pt¹PƼwzg. z-gQv erAiAv Ez m g JPƼz. ĥP zz r AgĪ F P DP-AnAm av. Aiiz avz jP C Jߪz . P avP Pn AVv U e.f. Pȵ g bAiiUtz.

E aѣ iwUV www.viggy.com/kaashi/ P sn r.


Reecha Pallod and Dhyan in film JootataEAz av `dml' Pq F g vgPtwz J.J. APg z F avQz. F dml AAi AUi avz jP. Eg AiPg U M AiQAi Px. UAv F dml wPã ê PxAi av. P Pr av. zs, jZ sz U Ƹ l DP F avz CĹzg. gAUAit gW, vļ t Cg R vz qz. Dg.. mAiP avP AVv rzg.

 
  This news in English  
     

Search for
Quick Links
July First Week
Ģå Cg `' vgU
June First Week
GAz `Ug' F g vgU
May Fourth Week
PUg P - CA êi vgU
April First Week
`P' U `dml' F g qUq
March Fourth Week
gePĪig CAiz gP F g vgU
February Second Week
JPAlg zAiiAiP vgU
z-gQv erAi `CAi'
February First Week
g-gQv erAi AiıAv
January Fourth Week
RIJ zPg `j'
.. nï CAiz `dgz'
U CAiz `M'
January Third Week
F g `ĺgd'U m֩P
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer