Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Upendra and Ramya
  GAz `Ug' F g vgU

Ramyagi CAiz `Ug' (dƣ 3) vgPtwz. ɸg Ez AiQ zs av Jߪz avz. Dzg Px V. AiP, AiQ EjU i CPgĪ Ug AiP GAz. jP av `PlA'z Avg D avz iP ʯAz , zP Ut U AiP GAz PAõ EAz jP av F Ug. vɮV `Ī P ZѪ' avz jP avVgĪ Ez sİ JAlmʣg CAv. vɮV APmñ U Dgw CUg CĹz EzP A Cq Pq v. GAz U gi erAiiVgĪ z avz.

UgU AVv rgĪg J.J. gePĪig. GAz U Pge v rzg. ä w, é gP, av u, zqt zzg avz vgUzzg.

GAz CAiz E g avU vgPtQ. Dm APg U Ug Z Pr MAz Aiz mjz avU. Dzg U G zz D Jgq avUVAv vA z mjz E V. Jgq avU iPg DyP Un֣zg Jߪz UAUgz mP.

 
  This news in English  
     

Search for
Quick Links
July First Week
Ģå Cg `' vgU
June First Week
GAz `Ug' F g vgU
May Fourth Week
PUg P - CA êi vgU
April First Week
`P' U `dml' F g qUq
March Fourth Week
gePĪig CAiz gP F g vgU
February Second Week
JPAlg zAiiAiP vgU
z-gQv erAi `CAi'
February First Week
g-gQv erAi AiıAv
January Fourth Week
RIJ zPg `j'
.. nï CAiz `dgz'
U CAiz `M'
January Third Week
F g `ĺgd'U m֩P
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer