Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Sudeep
  Ģå Cg `' vgU

SudeepĢå CAiz av `' F g vgPtwz. Dg.. Zzsj U Pĥ evAiiV gĪ DP av Jߪz gvĥr avz PxAi U Eߪ AiĪ avvAq EzĪgU gQ. QZ av zz Cgu z av zzg. zñz avz qU awPgt qɸVz. awPgtP P Ai vUzPƼVz mjz Pz ɪAg wAU. av vA êAvV rAz Jߪ iv Pý Az. Dzg iPg avz U jAiiz Zgz qUqɪiqwgĪz DAiPg Ai.

avz AiQ Pߺ. F z Aw Jߪ ɸj `Cuڪ' avz ƮP PqP Az Eg avz ƮP Pߺ DVzg. F avP AVv rgĪg UgQgu. ãx, C, ĥw, vfv, Aq gñ, CAvî, ģå gAii, īv zzg avz vgUzzg.

 
  This news in English  
     

Search for
Quick Links
July First Week
Ģå Cg `' vgU
June First Week
GAz `Ug' F g vgU
May Fourth Week
PUg P - CA êi vgU
April First Week
`P' U `dml' F g qUq
March Fourth Week
gePĪig CAiz gP F g vgU
February Second Week
JPAlg zAiiAiP vgU
z-gQv erAi `CAi'
February First Week
g-gQv erAi AiıAv
January Fourth Week
RIJ zPg `j'
.. nï CAiz `dgz'
U CAiz `M'
January Third Week
F g `ĺgd'U m֩P
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer