Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Sudeep and Nikhita in Maharaja
  F g `ĺgd'U m֩P

Sudeep and Nikhita in MaharajaSudeep and Nikhita in MaharajaĢå CAiz ĺge F g vgPtwz. Ģå vz CĸwgĪ ĺge AnAm av. v U qĪ av Uvz. F ĺge M CP gd. v MAi UtAz ĺge JPƼ AiP v Ģå Cgz. sgw Eg vAiiV CĸwgĪz õ. Ezg AiQ Tv. PqP Ƹ jZAi Eg. vjU vAV avAz JjU javgVgĪ Dg.J. Uq Cg ĺge avz iPgzg AnAm avUU SvgVgĪ ĥP F avz zPg. sgw, CP, Azgge, sgv sUvg zzg avz vgUzzg.

Actress Meena in Mahasadwi MallammarAg PƣAi gz ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQzÀÝ `ĺ Į' PÀÆqÀ F g vgPtwÛzÉ. SÁåvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÉÃtÄPÁ ±ÀªÀÄð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤zÉÃð²¹gÀĪÀ F avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ ¸ÀAfêï, J½ªÁqï ºÁUÀÆ dAiÀĪÁqÀV. £Àl ²æÃzsÀgï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥Àwß C£ÀÄgÁzsÁ ²ªÀ-¥ÁªÀðwAiÀiÁV PÁt¹PÉƼÀî°zÁÝgÉ. £Àn «ÄãÁ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzÀ°è PÁt¹PÉƼÀî°zÁÝgÉ. PÀtÚ£ï PÁåªÀÄgÁ »A¢zÀÝgÉ a¤ß ¥ÀæPÁ±ï £ÀÈvÀå ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÁÝgÉ ºÁUÀÆ ²æñÉÊ® CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ avÀæQÌzÉ.

 
  This news in English  
     

Search for
Quick Links
July First Week
Ģå Cg `' vgU
June First Week
GAz `Ug' F g vgU
May Fourth Week
PUg P - CA êi vgU
April First Week
`P' U `dml' F g qUq
March Fourth Week
gePĪig CAiz gP F g vgU
February Second Week
JPAlg zAiiAiP vgU
z-gQv erAi `CAi'
February First Week
g-gQv erAi AiıAv
January Fourth Week
RIJ zPg `j'
.. nï CAiz `dgz'
U CAiz `M'
January Third Week
F g `ĺgd'U m֩P
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer