Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Vivek Beedu and Mallika in O Gulabiye
  N UįAi, Vj U GUgA F g vgU

FU UAUgP Cg. Dq æwz. Cg Ƹ av mgP. Ai av vgPtP. UVAi F g g Pq avU vgPtw۪. avAgU ĸAi qĪAi Uzg av qUqɪiqĪ Cg J iPgUz. qUqUArgĪ zq em avU avAg qwۮ. E R avAgU iPg ggĪ zq AiP lg avPV avAg PjĪ qUgzzg. UV aP em g avU qUqU zުVAi qUqUƼwۮ. vA U Avg U avAg VnֹgĪ g avU F g vgPtw۪. gñ U êi PĪig itz N UįAi, Ai z-itz GUgA U AiAz gr, z gr itz Vj avU qUqUƼw۪.

Vivek Beedu and Mallika in O GulabiyeƸg Ƹ Aiv `N UįAi' Pz sɧjAiį mjv. ĺ CAiz F avz Cg lg P̪gɯ Ƹg. zP gAz Cg x avz. AiP P q U AiQ İP Cg ZZѮ CAiz av N UįAi. Ez vA U Avg gwgĪ Pe PA av Jߧzɣ. ne qU-qVAig zȶAiİl Px gAiįVz. Cg ĸ, Cg D Aiz wzݮ Cx Cg CxirPƼ zsUz vAz vAig ĸ zz AiU gAz PxAiİ jPArzg. avP AVv rgĪg JA.J. PȥPg. bAiiUt Avõ jv Cgz.

A still from Giri` g gP' avz Avg AiAz gr Cg gĪ `Vj' Ƹ zP gZgu Cg z zz av. ãUg Qn AiP lV F avz jZĸqwzg. w U ê Ejg avz AiQAig. av mgĪU Ez AiQ Ad. FU Cg vz CĹgĪg êi. Eg AiQAijU Ez z av. w Pɮ A zsgU CĹzg. avP AVv rgĪg ZQ.

A still from UgranarasimhaïAj U zU Q avU zz Ai z U itz GUgA avz AiP ú. Eg titz AiPVèP Jߪ o Ai CggP. Į avz CAiP A qz ú `PAsgzgA' avz ƮP DP g DU Aiw߹zg. D۫v avzAU vgPArz PAszgA djU D۪U E. Cg AiP ܣz iqwgĪ EAz Aiv GUgA. geñ gģx avP AVv rzg.

 
  This news in English  
     

Search for
Quick Links
July First Week
Ģå Cg `' vgU
June First Week
GAz `Ug' F g vgU
May Fourth Week
PUg P - CA êi vgU
April First Week
`P' U `dml' F g qUq
March Fourth Week
gePĪig CAiz gP F g vgU
February Second Week
JPAlg zAiiAiP vgU
z-gQv erAi `CAi'
February First Week
g-gQv erAi AiıAv
January Fourth Week
RIJ zPg `j'
.. nï CAiz `dgz'
U CAiz `M'
January Third Week
F g `ĺgd'U m֩P
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer