Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 

  `A' avz vv awPgt

Kavitha Lankesh Pv APñ zwgĪ `A' avz awPgt vqɬĮz Vz. zsĪUz PlAAz Az U QAiƧ EA sgwAi av Gzz ʨsz PĪ PxAi `A'. MAz PĶAiį avz l, nAijAz K߯ irg, Cz Cg ģ ï Aii juĪAlĪiqvz Cz߯ F avz ƮP Pvgg wzg. PĶAiį avz J ĸU AgĪ F avz AiP, AiQAigV n Pvgg g dAi vgAig D餹zg. F avz iQ dAiIJ zë. zQ Pv CjU EzAz CjQv D. j avU vAiijwgĪ dAiIJ zëAiĪg FU F Ƹ CAi av vAiij gnzg. Eg j avz `zêg g Pm' U PvP avz `A' Jgq MnU wgĪz
E õ.

Shruddagñ, P g, é gQv, zĤ, Av, qù åt, ig Aiĸ Avzg vgUzzg. zĤU Ezg Ƹvgz v. gQv vAiiV, UAq Pjz AqwAiiV, Av Pï rzz tڣ vz zĤ Pt¹PƼzg. gñ F avz Cyw vz Pt¹PƼzg. gZAz Cg bAiiUt. MAz Avz awPgt VgĪ A, P g Cg ZɣʤAz AwgUĪz PAiwz.
 
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2002. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer