Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Sudeep and Darshan during the Muhurath of Hubballi
  Ģå Ƹ av `ħ' DgAs

Rakshita Ģå CAiz vAz av `ħ' EAz (rAg 7) mjz. NA P g zwgĪ `ħ' avz AiQ gQv. Ewa U NA P g Cg sêjm n gQv. NA P Cg aѣ J avU AiQ gQv. J qĪ Z avzAv MAz Jgq avU iv g AiQAig Ptz. Czg P avz Aiı Avg gQv Q g DVzg. Cg `Aq' avz gQv Cg AiQ. PApg rAiz AlgU avz awPgt qAiwz EA ĺv qzz C. Czg AiP z, ħ avz z zȱP P irzg.

Ģå CjU av E֪Vz. Cg üĪAv "avz Ai wg Ƹz JߪAvz. Dzg Czg Amõ vA ߪVz. U E֪Vz Cz. zsA U QZ avU Avg FU v P ev Pɮiqwzã". avz PxAi U Cx Ģå vz U CV iw w. ħ DP av Jߧz C.

 
  This news in English  
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer