Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Shivarajkumar
  gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'

Ramesh YadavgePĪig CAiz `eV' av qUqU PgĪU Cg EAz av `CP' dƣ 9gAz mjz. jP l j PU, Czg KzgAz vɬgĪ P PxU DAiPƼwgĪ gePĪig Cg F av zwgĪg t. iP gñ Aiiz ev Ez Cg z av. t `SQ' avz Avg `NAPg' zzg. Dzg Jgq avU U mUAiİ wzݪ. Dzg CgƧ MAi mQöAiģ Jߪ UAUgzg iv gı Aiiz Pq MzAwz.

Pqz R av iPgU Mgz gñ Aiiz EzĪgU MAi avU rzg. F j CP avz PxAiģ Eg gɢzg. iV PĶAiį avU Az AiiU v۪ iPgU gñ Aiiz Aw. Ds m avU itzvۮ Eg DUU UģPqwgvg. P, Aw avUAv Ds m avU evAiį `z' avzAv PĶAiį avU Aiı Eg evɬz. P avP gd zg Egz it Aw CAvgAi lz ɸgĪirv. FU wgĪ CP gñ Aiiz itz 14 av. .J. zs F avP Asu gɢzg. AVv zs PQ Cgz U Ezg bAiiUP Azgx Īt. ĸe NjAiAmq CP avP Eg AiQAig CPvɬz. Cg qPl qAiwz.

 
  This news in English  
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer