Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
A still from Thutturi
  avvU ƼUwgĪ `vvj' g

a Ƹn DAifĪ Uîأ JsAm EAlg a sɹ֪ AZz zñUAz DAiUAq avU sUv۪. MAz g qAiĪ F avv CAzg Ag 14gAz zz DgAsUƼz Ag 20gAz PƣUƼz. F Ml 16 avU sUwz Pɣq, Jayamalad, Eg, q, f, , g, PjAii, Zʣ Avz zñUAz Ml 16 avU zsAiİ. sgvAz DAiAiiVgĪz Pq av `vvj' MAz. dAiĪi gĪ vvj av zgĪg . õ. Uîأ JsAm zsAiİ z Gv۪ avP Uîأ JsAm U MAz P gÀÆ. Uz Īi qUvz. Jgq Gv۪ avP g JsAm U 50,000 Uz Īi qUvz. a dj 50,000 g Uz t U AUgz zP MUArgvz. F zsAiİ sUgĪ J avU v ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. vvj av vAqz wAz iQ dAiĪi, zP . ±Éà U l ig PwP F avvz sU DAwvgVz, PAiPz sUwzg.

Ezz vvj avz EAz jAiAzg Ag 10gAz DgAsVgĪ PÉÆÃv EAlg Z avvz DgAP avV zUArgÀĪÀÅzÀÄ. F wAU 20ggU D avv qAiİz. Gv۪ jwAiİ vAiijVgĪ, Gv۪ Azñ qĪ avU ªÁå¥ÁgÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ digÀ DPzg U AiU jwAiİ Ugwqvz Jߪz F jwAi avU r wAiħz. vvj g E£ÀÆß eÉÆÃgÁV ªÉƼÀUÀ° JAz V.PA vAq ºÁgÉÊvÀÛzÉ.
 
     
  :: visit the official website of Thutturi - the Bugle ::  
     
  This news in English  
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer