Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Gowri and Murali
  g FU `Uæ'

Murali and Puneeth during the muhurath of GopiPz Pg 2005g jP avU U EAz jP Pq av åqAiiVz. g CAiz Uæ avz awPgt CAz gAsv. vɮU av `gj'Ai F `Uæ'. avz iPg sg Uqg. ɸg J PýzAwz Jzg v. FUU PqAz av gĪ sgUqg jAiį Jm GzsUzg. q ɸ av it. CAi avz iPg Eg. ƣ Pg sgUqjU q RĶAi Vv. UAUgz zAi sUz VgĪ Cg mɯ Zv EAlg Pq CAz Gznnv.

Ƹ qUg g Q Aii Jߪz vUwz. MAz avz Pɮ VAiwzAv EAz av EjUV Pgvz. EzĪgU CĹgĪ J avUU, J vUU g Ai qv Azg. AiıAv VAiĪ z z avP AiPz g, z qUqUƼ z `Uæ'AiiVzg. UæU AiQ Uj. Pqz JgqAi av. Ťv CAiz E ɸjqz avz AiQ Pq Eg. vɮV `' Eg z av. gj avz AiQAi v irzݪg ã Az. CjVAv ZɣV F avz v Cĸvã Jߪ sg Uj Cgz.

G.K. MuddurajUæ avz zP f.P zge. EzĪgU 30 avU zgĪ zge Cg 60 U MAz Avz awPgtz avz Pɮ Vzg. UæU AVv qwgĪg t . bAiiUt JA.Dg. ã. AUg, ʸg, Pgg, wx zz ܼU awPgt qAiİz. zñz awPjĪ AiZ iPjV.

 
  This news in English  
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer