Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Mata Audio release
  dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq

JaggeshavAzP `o' JAz ɸjlg Pü av Jgz. o JAzq S zsjz Gz Uqz QAi P Jzg vz. Dzg D eUz dUñ Cg vAz zg? Cg ijAU F ɸjU Azs E. Dzg o avz AiP dUα. PAiį Pt¹PArzg. dUñ CAiz 100Ai av `o' PƣU awPgt Vz. Pz MAz Az F avz Pɮ qAivۯ Ev. PɮP vA Ai vUzPƼVz. Pz g F avz zs gĽAiģ igPmU qv. C gAz DrAi P̣ qɢzg. zs餸gĽ qUqɪirzg Ťv U gZAz.

`o' avz iP PPg ä CjU FU MAz zq Aiı CPvɬz. Cg A Jgq avU jQv s q. PAp av ZɣVzg t iq. UAi NAPg qUqAi zKanakapura Srinivas irz ĢAiģ qUqAi Avg iq. Egqg Avg o avz ï t vqVzg. Cz vA Ai vUzPArz. Cv gZAz CAiz `Dõ' av gAsV CU Awz. gZAz CA êiAiİ AiiUwzAv F avz Pɮ Avúìv. FU v Dõ avz Pɮ gAsUzAiAv.

o av zgĪg Ugĥz. ĤPĪig zø Cg . o avPV wxAi oz dUñ Cg gUl֯ PƼ Qz Qw Ugĥz Cgz. Cz ļUz D jwAi eUz PAiĪz dUñ CjU P֪UwvAv. awPgt g D Uz qAiwgĪz rz dUñ avz iP PPg ä Cg jwAiģ ɣz øgnz Ez. Dzg zPg PAiRjAi jZAiĪVz avz qAU Aiz Jvg dUñ. Jzg ĤPĪig zø Cg F Ugĥz Jߪz dUñ ɣPArz DU Egz. av ZɣV rAz Jߪ iv zø CjAz Az. o Guruprasad۪vɬgĪ Px. Dzg Aiiz zs Cx Czg wzPg Cü. PxAiİ gĪ AiU nPAiĮ, qA Jvg Ugĥz. F avz Vjñ ltڣg Pq CĹzg. Jgq z P mU MAzP P As qɢgĪ ltڣg D t dAiĮQ Jߪ Pgr qVAi Ptڣ aQvU zg. DP Pq ƣ qz PAiPP Azݼ. FU zȶ Az. UAi v aѣ l Ťv ev m Pq vUɹPArzݼ.

o avz bAiiUt Avõ g ve Cgz. FU Cg 7' N PP avz zPg. . ģúg AVv rzg. Px, avPx Ugĥz Cgz. Uw ZAzRg, Dg.J. zsĹzs, Aq gñ, . ģúg, zs PQ, gzg, Dås, ĢAz, vt, vg, v , j, ʵګ zzg avz vgUzzg. f.. CAig Cg F avz R vAzg Pt¹PƼPVv. UAi ge CjU AzĪAv vz ȶAi o avzv. Dzg Cjg EAz qĪ E. f.. CAig Cg v z zg.

 
  This news in English  
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer