Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 

  qUqU zsݪVgĪ `zs'

Darshan & Shireen z vUĢå U jã CAiz `zs' zsz qUqAiiUz. .J. ä wAiĪg itz F avz AAi NA jAiĪjU ĺvz vz.

`zs' MAz Pe PA MUq qAiĪ Px. Pe zsdUV EgĪ ܼ. Cz zs zsV iqĪz q Jߪz FV AiĪ dvU w `zs' av vAq Aiw߹z. F avz AiP z Pe zsy. Pe qAiĪ gdQAiĪ, Pɮ gdQAi QU CsAi ۪ qɢgĪ zsyU Pe PA qɸĪ zĵ PɮU gâ gqvۣ. U Cɮzg gz gq F avz AiQ jã AiP Zâvۼ. D glz AiP PP QzU C CzjAz gvg AWvۼ. E `zs' avz PxAi gA.

AAi UAiP PĪig Cg MAz rz, F avP AVv Ug Qgu Cgz. Gñ, īv, zsPQ, zvvAi Avzg vgUzg.
 
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2002. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer