Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 

  PjU, PwU Avg FU `P ZP'

Sudip and Indu
PjU v PwU avU ƮP PPg r irz gñ v J. gAiu FU P ZPUV gAfwzg. êw sUw C As PѸ Abz J. gAiu n, zgĪ avz. F wAU 16 jAz qU zs zt PAi C rAiz DgAsVz CAz awPgt gAs. PZP avP PxAiģ J. gAiu Cg CgAU zrgĪ evUr gazg. J. gAiu Cg U i. APe F avz iPg. ix Cg bAiUt, Av ge AVv, Av v, Pg APmñ , zsPg ɼPr z, mɣ Uge it u Ez Azgge APz.

P̣z gq m Dzg ZP̣z gq... M Ugm ɢzg Eߧ zvۣ... ... ... C d PxAiį ... Cjg sAqAv... ml Cx J CAz gAiu CAvg "ģɣ g DVg dg Jgq UAm mvA P U Cz Gzñ... dg Eg ZѨP. Pv Vz. EjU gìģUzg. P, Cg ZP...". qm U Pɽzg " Ezɣ Pr qm i C. PvU U P U RZ iqwzê" CAzg. d EwZU avU ZwgĪ ߯Aiİ gAiu A Cg JAl av `P ZP' wz.

gñ, gAiu, gavz, ĺQ, zqt, RAw ZAz, Azgge, ģågAii, èsge Avzg vgUtz.
 
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2002. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer