Karnataka State Film Award for the year 2001-02 has been announced today by the minister Kagodu Timmappa. Swarna Kamal award winner of the year 'Dweepa' Directed by Girish Kasaravalli bagged the best film award while Yekangi of Ravichandran got second and T. S. Nagabharana's 'Neela' awarded the third best film.


 
Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Best actor 2004 - Shivarajkumar
  2003-04 PlP gd Zav Pl

Winners of State Awards 2004  - Nagabharana, Baraguru Ramachandrappa, S. Narayan and Ramdas Naidu
2003-2004 gd Aiģ EAz 4.30PÉÌ (d£ÀªÀj 1) Pn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. Usgt zz aUjz P Cvv۪ av U vVz. m֩g grAiĪjU AUv lt PtU zgvg eQgA CjU q. gePĪig z. gUg gZAz zz AwU wAi Cvv۪ av zgvg J¸ï. £ÁgÁAiÀÄuï zz ZÀAzÀæ ZÀPÉÆÃj av vwAi Gv۪ avɤz. Pattabhiram ReddyZÁªÀÄÄAqÉñÀéj ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ PÀÄ¥ÀÅöà ¸Áé«Ä £ÁAiÀÄÄØ CªÀjUÉ fëvÁªÀ¢ü ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢zÉ. aUÀÄjzÀ PÀ£À¸ÀÄ avz CAiPV ²ªÀgÁeïPÀĪÀiÁgï CjU Cvv۪ l U vÁ¬Ä¬Ä®èzÀ vÀ§â° avz CAiPV gÁ¢üPÁ Cg Gv۪ n JAz gvgVzg. aUÀÄjzÀ PÀ£À¸ÀÄ avz AVv AAidUV «. ªÀÄ£ÉÆúÀgï Cg Gv۪ AVv zP qɢzÁÝgÉ.

aUÀÄjzÀ PÀ£À¸ÀÄ av Ml U qzg ZÀAzÀæ ZÀPÉÆÃj ºÁUÀÆ ªÀÄt avÀæUÀ½UÉ vÀ¯Á g ºÁUÀÆ CªÀiÁ¸Á avPÉÌ JgÀqÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà, PÀ«vÁ ®APÉÃ±ï ºÁUÀÆ UÁAiÀÄQ £ÀA¢vÁ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ vÀªÀÄä ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß F ªÀµÀðªÀÇ G½¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ.

Winners of State Awards 2004  - Radhika, Varsha, Rangayana Raghu and Umashree
Cvv۪ zP - £ÁUÁ¨sÀgÀt (aUÀÄjzÀ PÀ£À¸ÀÄ)
wAi Cvv۪ zP - gUg gZAz (±ÁAw)
vwAi Cvv۪ zP - J¸ï. £ÁgÁAiÀÄuï (ZÀAzÀ æZÀPÉÆÃj)
Cvv۪ ifP av - ¥ÀæªÁºÀ (gÁªÀÄzÁ¸ïÀ £ÁAiÀÄÄØ)
Cvv۪ õP l - gÀAUÁAiÀÄt gÀWÀÄ (ªÀÄtÂ)
Cvv۪ õP n - GªÀiÁ²æà (ªÀÄtÂ)
Cvv۪ l - ig ªÀµÀð (CªÀiÁ¸Á)
Cvv۪ avPx - Pv APñ (¦æÃw ¥ÉæêÀÄ ¥ÀætAiÀÄ)
Cvv۪ PxRP - PÀj¸ÀħÄâ (ªÀÄtÂ)
Cvv۪ APPg - PÉA¥ÀgÁeï (®APÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ)
Cvv۪ P zP - f. ªÀÄÆwð (ZÀAzÀæ ZÀPÉÆÃj)
Cvv۪ bÁAiÀiÁUÀæºÀt - ¦.PÉ.JZï. zÁ¸ï (ZÀAzÀæ ZÀPÉÆÃj)
Cvv۪ ¸ÀA¨sÁµÀuÁPÁgÀ - dAiÀÄAvï PÁ¬ÄÌt (aUÀÄjzÀ PÀ£À¸ÀÄ)
Cvv۪ ߯UAiP - ¦ZÀÑ½î ²æäªÁ¸ï (CªÀiÁ¸Á)
Cvv۪ ߯ UAiQ - Av (eÉÆÃUÀļÀ)
Cvv۪ Vv gZPg - PÉ. PÀ¯Áåuï (¦æÃw ¥ÉæêÀÄ ¥ÀætAiÀÄ)
õ Īi (¸ÀÖAmï) - PÉ.r ªÉAPÀmÉñï (ªÀÄ®è)
 
  This news in English  
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2003. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer