Karnataka State Film Award for the year 2001-02 has been announced today by the minister Kagodu Timmappa. Swarna Kamal award winner of the year 'Dweepa' Directed by Girish Kasaravalli bagged the best film award while Yekangi of Ravichandran got second and T. S. Nagabharana's 'Neela' awarded the third best film.


 
Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
A Still from Monalisa
  2004-05 PlP gd Zav Pl

Winners of State Awards 2005  - Girisha Kasaravalli, P. Sheshadri, Arati, Indrajith Lankesh

2004-2005 gd Aiģ EAz ¸ÀAeÉ 5.00 WÀAmÉUÉ (ɥAg 21) Pn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EAzfv APñ zz ã Cvv۪ av U vVz. J.n. gW CjU AUv lt PtU zgvg JA.. APg CjU q. gePĪig z. . µÁ zz g avÀæPÉÌ wAi Cvv۪ av zgvg J¸ï. ĺAzÀæ zz Uq av vwAi Gv۪ avɤz. U ZAzƯ eʣ fëv zs Aiģ AaPArzg. PAp avz CAiPV g CjU Cvv۪ l zÉÆgÉvÀgÉ, Uq avz CAiPV w Cg Gv۪ n JAz gvgVzg. gP avz AVv zPV zs PQ Cg Gv۪ AVv zP qɢzÁÝgÉ.

Winners of State Awards 2004  - Murali, Shruti, Kishore, Sadhukokila
Cvv۪ zP - EAzÀæfvï ®APÉñï (ªÉÆ£Á°¸Á)
wAi Cvv۪ zP - ¦. ±ÉõÁ¢æ (¨ÉÃgÀÄ)
vwAi Cvv۪ zP - J¸ï. ªÀĺÉÃAzÀæ (UËqÀÄæ)
Cvv۪ ifP av - ºÀ¹Ã£Á (Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î)
Cvv۪ ªÀÄPÀ̼À av - «ÄoÁ¬Ä ªÀÄ£É (DgÀw)
Cvv۪ õP l - Q±ÉÆÃgï(gÁPÀë¸ÀÂ)
Cvv۪ õP n - dAiÀiÁ (UËqÀÄæ)
Cvv۪ l - C¤gÀÄzÀÞ (gÁPÀë¸À)
Cvv۪ n - ¨ÉÆ⤠(ºÀ¹Ã£Á)
Cvv۪ avPx - ¥ÀæPÁ±ï ºÁUÀÆ C©ü±ÉÃPï (j¶)
Cvv۪ PxRP - JA.Dgï. gÀªÉÄñï (¸ÀAvÉÆõÀ)
Cvv۪ APPg - ±À²PÀĪÀiÁgï (PÀAp)
Cvv۪ P zP - ¢£ÉÃ±ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (gÁPÀë¸À)
Cvv۪ bÁAiÀiÁUÀæºÀt - ªÉÃtÄ (J£ïPË0lgï zÀAiÀiÁ£ÁAiÀÄPï)
Cvv۪ ¸ÀA¨sÁµÀuÁPÁgÀ - ªÀÄzsÀÄ (¸ÀAvÉÆõÀ)
Cvv۪ qÀ©âAUï £Àl - ²ªÀªÀÄÆwð (PÀxÉAiÀiÁzÀ PÁ¼À)
Cvv۪ qÀ©âAUï £Àn - ±À²PÀ¯Á (gÀAUÁ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹)
Cvv۪ ߯UAiP - J¸ï.¦. ¨Á®¸ÀħæBªÀÄtåA(¸ÀȶÖ)
Cvv۪ ߯ UAiQ - avÁæ (ªÀĺÁgÁeÁ)
Cvv۪ Vv gZPg - ®Që÷äÃ¥Àw PÉÆïÁgï ºÁUÀÆ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ºÉ£ÀÆßgÀÄ (¨ÉÃgÀÄ)
õ Īi - ªÀÄÄvÀÄÛgÁeï (PÁAZÀ£ÀUÀAUÁ - ªÀ¸ÀÛç «£Áå¸À)
GvÀÛªÀÄ zÀé¤UÀæºÀt - ªÀÄÄgÀ½ (j¶)
 
  This news in English  
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer