Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Shivaram
  gt -— CAz-EAz

ShivaramPq avgAUz JjU DgV wAi gtڣVz gA Cg CAi gA F P 40 Uz. Pz U ĮP P U avgAUz õPlg EA wAi fê avt q Pz g gA vPvg v ģU D餹zg. vA Qvz gA Cg ģ JߨP, gAUsƫ JߨP, UAxAi JߨP Cx AUAi Jz Jߪ Cg ģAiģ rzU JzgUvz. ģAi ø Am MAz l gAUeӬz. C Pz Eg AU滹gĪ zsz tU, A PP q Uvz. UAi Eg vUɢgĪ Pɮ Cgƥz mU C. Eg vA MAi bAiiUP Jߪzg jZAi E qv۪. ģAi iUAi ï MAz Ⱥv UAxAiĪ Ez. E C gt Cg z U EAU Cg z. Cg Drz Uð, Uj Eɮ v D JߪAv Eg AU滸v Azg. MAz jwAiİ E U Eg UgĪ MAi ɸg E Eg D. vB gA Cg üĪAv Pq Aii õP l Dۥ ir DgĪV fê PAiĮ zs E. J Aiı õP lzg Dv fêz Uz t U zĪ Cx MAz ģ PnָĪU PgVgvz.

Eg CAiz U FU V. avgAUz Aii iP-zPjU FU F õP lg CPvɬĮ. AiiPAzg õP lg g sɬAz vgUwz. F øg gA CjU Ez. z gĪ 70-80 avU MAz avz Av lg ĪAv vU Jߪ Eg U UAUg Gvg qP. Ez v M ĸAiĮ Jߪ gA vAv E lg ShivaramGzgu qvg. CAP Px, Gñ, ƣߪ Pȵ, ģå gAii U Ai õP lg Gz nAiģ gA qvg. Egg EAz CAiP Aiig PgAiwۮ. Eg aѣ lg FU QgvgU gɺVzg. v EAz Jgq v GAq AvõAzã CAzg CzP Pgt Qgvg. ĺi U zP F Jgq zsgUAz EAz PgUĪ jwAiİ Jߪ gA CjU v۪z øg. Aiig zgvۮ E.

v fêz P ɸg, QwUgĪ gA avgAU jz 1958g zPgV. Dï 1965g lgV w fê gAz gA gAdg jzAv g Gv۪ avU CĹzg. Cz Ueӥe jzAv E Pɮ avU v zgAU j iPg Dz gt EzĪgU Jgq j gd qɢzg. 280 avU CĹzg. zs QgvgAiİ gV ɪ䢬Azg Jߪz Avõz Ai.

 
  This news in English  
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer